Veřejný závazek

Poslání

Posláním Domu seniorů Michle s. r. o. je zachovat soběstačnost seniorů, podporovat jejich důstojný život a dosavadní společenské kontakty, jestliže se z důvodu věku či zdravotního stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Nabízené služby umožní těmto lidem zůstat součástí společnosti, využívat místní instituce a přirozenou vztahovou síť, prožít spokojené a důstojné stáří.

Základní činnosti Domu seniorů Michle

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravování
 • podpora a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • podpora a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zásady Domova

 • respekt k lidské důstojnosti klientů
 • individuální přístup ke každému klientovi
 • respektování potřeb klienta
 • podpora soběstačnosti klientů
 • respektování práva volby klienta
 • zachování přirozených sociálních vazeb a životních návyků

Cíle Domova

 • vytvářet uživatelům příjemné, bezpečné a přirozené prostředí
 • podporovat klienta v udržování kontaktů s rodinou, přáteli a vnějším prostředím
 • pomáhat klientům s adaptací na nové prostředí, pomáhat překonávat počáteční osamělost a ztrátu sociálních rolí, pomáhat navazovat nové sociální vztahy
 • zapojit klienta do místních aktivizačních a terapeutických činností
 • zajištění důstojného života
 • zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb

Domov pro seniory je určen

 • osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, které jsou poživateli starobního důchodu
 • osobám, které nejsou schopny zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastním sociálním prostření (domácnosti) a potřebují soustavnou pomoc druhé osoby ve většině či všech životních úkonech, a tuto pomoc nelze zajistit ani za pomoci rodiny ani terénními sociálními službami

Podle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Domov pro seniory není určen

 • lidem, jejichž životní způsoby jsou v rozporu s Domovním řádem Domova pro seniory
 • lidem, kteří pro své onemocnění narušují soužití klientů zařízení
 • lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou specializovanou péči zdravotního zařízení