Veřejný závazek

Poslání

Odlehčovací služby jsou poskytovány osobám nad 45 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek a klientovi bezpečné a smysluplné trávení času ve chvíli, kdy se o něj nemůže rodina či jiná blízká osoba postarat.

Základní činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pro koho je Odlehčovací služba určena

 • seniorům
 • osobám starším 45 let se zdravotním postižením

Zásady Odlehčovací služby

 • ochrana osobních údajů a dat v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb.
 • dodržování práv klientů
 • respektování nezávislosti a autonomie klienta
 • začlenění klienta do nového sociálního prostředí
 • respektování práva volby klienta
 • partnerství
 • kvalita služeb
 • rovný přístup ke všem klientům i pracovníkům
 • stanovení odpovědnosti pracovníků
 • dobré vztahy mezi pracovníky, vzájemná komunikace

Cíle

 • umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek
 • vytvářet klientům příjemné, bezpečné a přirozené prostředí,
 • podporovat klienta v udržování kontaktů s rodinou a vnějším prostředím,
 • pomáhat klientům s adaptací na nové prostředí, pomáhat překonávat počáteční
 • osamělost a ztrátu sociálních rolí, pomáhat navazovat nové sociální vztahy,
 • zapojit klienta do místních aktivizačních a terapeutických činností

Podle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 služba není určena

 • lidem, jejichž životní způsoby jsou v rozporu s Domovním řádem Domova pro seniory
 • lidem, kteří pro své onemocnění narušují soužití klientů zařízení
 • lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalou specializovanou péči zdravotního zařízení